CENTRIFUGALNE PUMPE

Za primjenu u prehrambenoj industriji, industriji pi?a i napitaka, lak?e uvjete rada u kemijskoj industriji i sli?no, razvijene su razne izvedbe i veli?ine centrifugalnih pumpi. Odlikuju se bri?ljivo odabranim materijalima i studiozno rije?enom brtvljenju vratila pumpe. Rotor pumpe proizveden je u tehnologiji preciznog lijeva, a prije ugradnje dinami?ki je balansiran. Vanjske su povr?ine polirane ili za?ti?ene kvalitetnim antikorozivnim sredstvima, ?to uz dostignuti nivo kvalitete proizvoda ?ini kompaktnu, pouzdanu i trajnu pumpu.

 • Vrste
 • Izvedbe
 • Oblici gradnje
 • Transport medija
 • Materijali
 • Brtvljenje
 • Oblici isporuke
 • Karakteristike
 • Certifikati
 • sa spiralnim rotorom, te su pumpe izvedene sa koncentri?nim ili spiralnim hidrauli?nim ku?i?tem
 • samousisne, sa rotorom zvjezdastog oblika
 • kanalne sa kanalnim rotorima, a koji mo?e biti zatvoreni ili poluotvoreni

 

Sanitarne sa holenderima, nehr?aju?im ?eli?nim pla?tom i nogama ?to omogu?uje odr?avanje stroge ?isto?e pumpe i njene okoline


Holenderske za ugradnju u postrojenja koja koriste takav na?in spajanja i zahtijevaju brzo i lako sastavljanje


Prirubni?ke pogodne za ugradnju u postrojenja sa ne?to te?im uvjetima rada

Blok, poja?ani blok ili sa spojkom.

Pumpe svih oblika gradnje su horizontalne, ali na zahtjev mogu biti i vertikalne izvedbe.

Pumpe su pogodne za transport medija viskoznosti do 200 mPas, temperature od 2 do 100°C, a kanalne pumpe za one?i??ene medije sa uklju?inama granulacije manje od 30mm - u prilago?enom re?imu rada.

Uobi?ajeni materijal u dodiru sa medijem je W.Nr. 1.4571, a za brtvljenje etilen propilen, viton ili teflon.

Posebni materijali prema narud?bi.

Izvodi se:

 • konvencionalnim brtvama (pakung i otvrdnuta navlaka)
 • mehani?kim brtvama (jednostrukim ili dvostrukim) raznih proizvo?a?a.

Pumpe mogu biti isporu?ene bez motora ili kao stacionarni, odnosno mobilni agregat na kolicima.

Elektromotori mogu biti obi?ni ili u protueksplozivnoj izvedbi.

 

Like all Rolex replica watches uk, the new Rolex Deepsea watch is certified by the top observatory's precision timepieces to ensure top performance when worn.A replica watches designed for deep sea diving, the Rolex Deepsea is water resistant to 3,900 meters. The watch's enamel case has been redesigned to ensure that the size and thickness of the replica watches online are not affected by the extraordinary resistance to stress. To this end, brand innovation invented the Ringlock system. Rolex replica watches sale patented Ringlock system case structure, the Rolex Deepsea watch can withstand huge deep water pressure.

Dijagrame mo?ete preuzeti iz sekcije "Preuzimanja".

 

Sve pumpe su ozna?ene sa CE oznakom.

 

Broja? posjeta